تولید جعبه پلاستیکی باتری ۱۸۰

تولید جعبه پلاستیکی باتری ۱۸۰

تولید جعبه پلاستیکی باتری خودرو ۱۸۰

تولید جعبه پلاستیکی باتری خودرو  ۱۸۰

این محصول در صنعت تولید باتری خودرو های سنگین کاربرد دارد