تولید جعبه باتری پلاستیکی 60 بلند

تولید جعبه باتری پلاستیکی 60 بلند

تولید جعبه باتری پلاستیکی 60 بلند-باتری پیکانی

تولید جعبه باتری پلاستیکی 60 بلند-باتری پیکانی

برای استفاده در صنعت تولید باتری خودرو